Emily Flouton, Studio Faire 2023, Photo Colin Usher